Istotną częścią wsparcia udzielanego Klientom jest doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej dla planowanej lub prowadzonej działalności oraz bieżąca pomoc w kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek.

Poradom dotyczącym form prowadzenia działalności towarzyszy analiza podatkowa pozwalająca określić zakres obciążeń fiskalnych.

Praktyką w obszarze prawa spółek kieruje Izabela Górska-Machyńska, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w tej branży oraz doradca podatkowy.

Sprawdź, co robimy

w poszczególnych obszarach:

Wybór formy działalności & zakładanie spółek

 • Analiza oczekiwań założycieli & specyfiki planowanej działalności.
 • Doradztwo co do wyboru optymalnej, także podatkowo, formy działalności.
 • Negocjacje ze wspólnikami/ inwestorami, opracowanie i negocjowanie porozumień wspólników i umów inwestycyjnych.
 • Umowy spółek & dokumentacja założycielska.
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, wsparcie & reprezentacja w procesie uzyskiwania innych zgód i decyzji administracyjnych wymaganych z uwagi na specyfikę działalności.
 • Opracowanie regulaminów, kontraktów dla menedżerów i innych dokumentów.


Bieżące doradztwo korporacyjne

 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji korporacyjnej (protokoły, uchwały, regulaminy etc.).
 • Bieżące doradztwo co do prawnych aspektów funkcjonowania spółek.
 • Informacje o przewidywanych zmianach otoczenia prawnego i związanych z nimi czynnościach wymaganych od spółki.


Przekształcenia

 • Doradztwo prawne & podatkowe na etapie wyboru nowej formy działalności.
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji przekształcenia.
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przejęcia

 • Kompleksowe doradztwo na etapie wyboru i wstępnych negocjacji z właścicielami nabywanego podmiotu/inwestorem.
 • Opracowanie i negocjowanie listów intencyjnych, przedwstępnych umów dotyczących przejęcia.
 • Szczegółowe badanie prawne nabywanych podmiotów.
 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji związanej z przejęciem: umów ostatecznych, kontraktów dla kluczowych pracowników, dokumentów dotyczących zakazu konkurencji.
 • Doradztwo po przejęciu co do optymalizacji włączenia nowych podmiotów do istniejącej struktury.


Sukcesja

 • Doradztwo co do optymalnego sposobu przekazania przedsiębiorstwa sukcesorom w sposób nie powodujący przestoju jego działalności.
 • Doradztwo co do aspektów podatkowych sukcesji.
 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji dla wybranej form sukcesji.